About Us Products Products
Rotation Truss

อีกหนึ่งอุปกรณ์ของ PM Center


"Rotation Truss"


Truss วงกลมพร้อมกลไกควบคุมที่จะทำให้งานแสงมีมิติและน่าสนใจมากขึ้น


มีพร้อมให้เลือกใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร และ 4 เมตรRotationTruss